De laatste beslissing van het Hooggerechtshof zou miljoenen kunnen redden van uitzetting - maar niet voor lang

Brett Kavanaugh overhandigt de kleinst mogelijke overwinning aan miljoenen Amerikanen die worden uitgezet.

President Trump woont de eedaflegging bij van Brett Kavanaugh, Associate Justice bij het Hooggerechtshof

Rechter Brett Kavanaugh.

Getty Images

De Hoge Raad heeft een smalle 5-4 beslissing Dinsdagavond, wat toch een enorme opluchting zal zijn voor miljoenen Amerikanen die het risico liepen hun huis te verliezen als de beslissing de andere kant op was gegaan.De uitspraak van de rechtbank in Alabama Association of Realtors v. HHS betreft een tijdelijk federaal moratorium op veel huisuitzettingen, dat in 2020 is ingevoerd om te voorkomen dat huurders met een huurachterstand worden uitgezet en vervolgens naar de banken van vrienden, daklozenopvang of andere plaatsen gaan verhuizen meer kans om met andere mensen om te gaan en mogelijk Covid-19 te verspreiden .

Het moratorium op huisuitzettingen geldt niet voor alle huurders . Om in aanmerking te komen, moeten huurders verschillende verklaringen onder ede afleggen, waaronder dat ze voldoen aan bepaalde inkomenseisen, dat ze hun huur niet kunnen betalen vanwege een aanzienlijk verlies aan gezinsinkomen, verlies van compensabele werk- of loonuren, een ontslag, of buitengewone medische kosten, en dat ze geen andere huisvestingsmogelijkheden hebben. Huurders die gebruik maken van de surseance van betaling zijn nog steeds huur aan hun verhuurders verschuldigd en kunnen na afloop van de surseance nog steeds worden uitgezet wegens niet-betaling van die huur.

Hoewel het moratorium zal vervalt op zijn eigen voorwaarden op 31 juli , vroeg een groep verhuurders en makelaars het Hooggerechtshof om het moratorium vroegtijdig op te heffen, waardoor verhuurders in feite meteen konden beginnen met het uitzetten van veel van hun huurders. In een 5-4-beslissing, waarbij opperrechter John Roberts en rechter Brett Kavanaugh overstaken om met de drie liberale rechters te stemmen, wees het Hof dit verzoek af en liet de bescherming nog een maand bestaan. Kavanaugh schreef echter een zeer korte mening waarschuwde de regering-Biden om het moratorium niet na juli te verlengen.

hoe stemde Murkowski op Kavanaugh?

Het resultaat is met andere woorden dat dit niet echt een beleidsoverwinning is voor huurders. Inderdaad, de mening van Kavanaugh verplaatst de wet enigszins naar rechts op de vraag of federale agentschappen innovatieve stappen kunnen nemen om op een crisis te reageren.

Maar terwijl de beslissing in Alabama Association of Realtors is de kleinst mogelijke overwinning voor huurders, de beslissing van de rechtbank om in deze zaak haar hand te houden, kan mogelijk miljoenen besparen op een onmiddellijke catastrofe. Het moratorium is een onvolmaakt beleid - sommige huisuitzettingen zijn doorgegaan, zelfs terwijl het op zijn plaats was - maar het heeft speelde een belangrijke rol bij het huisvesten van mensen tijdens de pandemie. Meer dan 11 miljoen Amerikanen lopen achter met hun huur, volgens een rapport van 31 mei door CNBC. Dus als zelfs maar een fractie van deze Amerikanen in aanmerking komt voor vrijstelling onder het uitzettingsmoratorium, zijn ze nu nog een maand veilig voor uitzetting.

De eisers voerden een argument aan dat conservatieve rechters zeer waarschijnlijk zou overtuigen

Het moratorium is ontstaan ​​uit een Uitvoerend bevel augustus 2020 door de toenmalige president Donald Trump, die de federale regering opdroeg te overwegen of maatregelen die tijdelijke huisuitzettingen van huurders wegens niet-betaling van de huur tijdelijk stopzetten, redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de verdere verspreiding van COVID-19 vanuit de ene staat of bezit naar een andere staat te voorkomen of bezit.

Een paar weken nadat dit uitvoerend bevel was uitgevaardigd, hebben de Centers for Disease Control and Prevention een tijdelijk moratorium op huisuitzettingen uitgevaardigd dat oorspronkelijk eind 2020 zou aflopen - het is sindsdien verschillende keren verlengd, zowel door de CDC als door het Congres .

Als juridische rechtvaardiging voor het uitvaardigen van een dergelijk moratorium, wees de CDC op een federale wet, die het agentschap toestaat om dergelijke voorschriften te maken en te handhaven die naar [zijn] oordeel nodig zijn om voorkomen van de introductie, overdracht of verspreiding van overdraagbare ziekten .

Het is een vrij ingrijpende bevoegdheidsdelegatie aan een federaal agentschap, en een die bedoeld leek om conservatieve rechters – waaronder een meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof – aan te zetten die hebben aangegeven dat ze het vermogen van het Congres om regelgevende macht te delegeren aan agentschappen verkleinen , en ook dat bestaande statuten die macht geven aan agentschappen eng moeten worden gelezen.

Volgens de bestaande wetgeving zijn er sterke juridische argumenten dat de CDC binnen haar bevoegdheden heeft gehandeld toen zij het moratorium uitvaardigde. Zoals de Hoge Raad heeft uitgelegd in: Mistretta v. Verenigde Staten (1989), heeft het Congres een brede bevoegdheid om regelgevende macht te delegeren aan federale agentschappen, en de Grondwet staat dergelijke bevoegdheidsdelegaties toe zolang het Congres bij wetgevingshandeling een begrijpelijk principe vastlegt waaraan de persoon of het orgaan gemachtigd is om [de gedelegeerde autoriteit uit te oefenen] gericht is om te conformeren.

Dus onder Mistretta er was een sterk argument dat het CDC-moratorium legaal is. Het Congres delegeerde een brede autoriteit op het gebied van volksgezondheid aan een federaal agentschap, maar het legde wel een begrijpelijk principe vast om het gebruik van die autoriteit te sturen. De CDC kan alleen voorschriften maken die zij nodig acht om voorkomen van de introductie, overdracht of verspreiding van overdraagbare ziekten .

akelei geloof je in god?

Maar minstens vijf leden van het huidige Hooggerechtshof hebben eerder aangegeven het niet eens te zijn met Mistretta en dat willen ze veel strengere beperkingen opleggen over het vermogen van het Congres om regelgevende bevoegdheden te delegeren aan federale agentschappen. Brede machtsdelegaties, schreef rechter Neil Gorsuch in 2019 in een invloedrijke dissenting opinion, zijn zeer verdacht. Het is belangrijker om te voorkomen dat federale agentschappen onbegrensde beleidskeuzes dan om hen de flexibiliteit te geven om te regeren. Nu, met een conservatieve meerderheid van 6-3 in het Hof, is de kans groter dat die afwijkende mening een toekomstige beslissing zal sturen.

En dus, de verhuurders en makelaars in Alabama Association of Realtors betoogde dat het moratorium van de CDC aanleiding gaf tot ernstige constitutionele zorgen vanwege de adembenemende reikwijdte van het statuut op grond waarvan de CDC dit moratorium mag afkondigen. Ze voerden ook aan dat het statuut eng moet worden gelezen op een manier die de autoriteit van de CDC zou beperken.

Kortom, ze maakten een zaak die in beroep zou gaan bij het huidige Hof.

De eisers verloren, ondanks dat vijf rechters het eens waren met hun juridische argumenten

Vier rechters - Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch en Amy Coney Barrett - zouden de Alabama Association of Realtors eisers de door hen gevraagde tegemoetkoming. Ondertussen schreef Kavanaugh een ongebruikelijke opinie van één alinea waarin hij uitlegde dat hij het met de eisers eens was dat het bevel van de CDC onwettig is, maar dat hij hen hoe dan ook ontkende.

De meest waarschijnlijke reden voor de ongebruikelijke benadering van Kavanaugh komt voort uit het feit dat deze zaak zich voordeed op verzoek van het Hof schaduwboeket , een mix van noodbevelen, reacties op verblijfsverzoeken en andere beslissingen die doorgaans worden genomen zonder volledige briefing of mondelinge discussie.

Traditioneel is het Hooggerechtshof terughoudend geweest bij het afwijzen van belangrijke, precedentscheppende zaken op zijn schaduwbank, vanwege het risico dat het een slordige of ondoordachte mening vrijgeven als deze te snel gaat . Zoals rechter Sonia Sotomayor waarschuwde in een advies uit 2020, dwingen schaduwbankzaken het Hof om belangrijke wettelijke en constitutionele vragen te overwegen die niet volledig zijn gegeven in de lagere rechtbanken, volgens verkorte tijdschema's en zonder mondelinge behandeling.

Maar deze Hoge Raad heeft deze traditie niet altijd in ere gehouden. Sinds Barrett afgelopen herfst tot het Hof toetrad en Republikeinse aangestelden een 6-3 meerderheid gaf, heeft het Hof een reeks schaduwrapportadviezen uitgevaardigd die een revolutie teweegbrachten in veel van zijn religieuze jurisprudentie - het overhandigen van historische overwinningen voor religieus rechts in het proces . Kavanaugh steunde deze ingrijpende beslissingen.

Niettemin, in Alabama Association of Realtors , lijkt Kavanaugh voor een meer bescheiden aanpak te hebben gekozen. Hoewel Kavanaugh het eens was met een lagere rechtbank die oordeelde dat de CDC haar bestaande wettelijke bevoegdheid overschreed door een landelijk moratorium uit te vaardigen, besloot hij uiteindelijk het moratorium eind juli uit eigen beweging te laten aflopen.

Hij voegde eraan toe dat duidelijke en specifieke toestemming van het congres (via nieuwe wetgeving) nodig zou zijn voor de CDC om het moratorium na 31 juli te verlengen.

Dus, terwijl Kavanaugh de onmiddellijke verstoring van het stopzetten van het moratorium vermeed, is hij bereid om de vijfde stem uit te brengen om elke toekomstige poging om het moratorium te verlengen te stoppen, tenzij het Congres ingrijpt.